กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา