คู่มือปฏิบัติงานบุคคล สพม.พช

การจ้างครูชาวต่างประเทศ

การปรับระดับและเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ

การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ

คู่มือการปฏิบัติงานการปรับวุฒิ กรณีวุฒิการศึกษาเพิ่ม

คู่มือการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน

คู่มือการปฏิบัติงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

คู่มือการเปลี่ยนตำแหน่ง 38 ค(2)

คู่มือการเลื่อนระดับ 38 ค(2)

คู่มือการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น บรรจุ 38 ค (2)

คู่มือ-งานการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

คู่มือ-งานหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร

คู่มือ ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือปฏิบัติงานวิทยฐานะ ข้าราชการครู

ว 9 ตำแหน่งครู

ว 10 ผู้บริหารสถานศึกษา

ว 11 ศึกษานิเทศก์

ว 12 ผู้บริหารการศึกษา