ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ จึงได้แจ้งประชาสัมพันธ์การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยแนบบัญชีตำแหน่งว่าง วิชาเอก และสภาพอัตรากำลังเพื่อให้ข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดทราบโดยทั่วกัน นั้น ปรากฏว่ามีข้อมูลการกำหนดวิชาเอกของโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมมีความคลาดเคลื่อน จึงขอแจ้งแก้ไขวิชาเอกของตำแหน่งโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม เลขที่ตำแหน่ง 114959 จากเดิมวิชาเอกเคมี เปลี่ยนเป็นวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป รายละเอียดดังเอกสารบัญชีตำแหน่งว่าง(แก้ไข) ที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้สามารถ  ดาวน์โหลดเอกสารบัญชีตำแหน่งว่าง(แก้ไข) ดังกล่าว คลิ๊ก ==>> DOWNLOAD