กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

2.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

3.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545

4.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

5.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

6.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิาการ พ.ศ.2546

7.พรบ.ระเบียบบริหาราชการรกระทรวงศึกษาธิาการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553

8.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

9.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2547

10.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551

11.พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553

12.พ.รบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562

13.พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

14.พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

15.พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

16.พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562