นายประทาน หาดยาว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

ประธานกรรมการ

นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์

กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ

กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

นายอาคม วิทยเขตปภา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจงรัก เกตุแค

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประยูร ลิ้มสุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมนตรี สำเภา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวยลพัชร มีเนน

กรรมการและเลขานุการ