สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ (สพม.พช)

ที่อยู่หน่วยงาน : 151 หมู่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ : 056-029656

Email : contact@sec40.go.th,sarabun@sec40.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/sec40phchb

กดหมายเลขติดต่อกลุ่มงานภายใน ดังต่อไปนี้
1.กลุ่มผู้อำนวยการ กด 056029656 ต่อ 01
2.กลุ่มบริหารงานบุคคล กด 056029656 ต่อ 03
3.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กด 056029656 ต่อ 05
4.กลุ่มนโยบายและแผน กด 056029656 ต่อ 07
5.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กด 056029656 ต่อ 09
6.กลุ่มนิเทศก์ ติดตาม แลละประเมินผลการจัดการศึกษา กด 056029656 ต่อ 11
7.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี และการสื่อสาร กด 056029656 ต่อ 11 , 03
8.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กด 056029656 ต่อ 03
9.กฏหมายและคดี กด 056029656 ต่อ 03
10.หน่วยตรวจสอบภายใน กด 056029656 ต่อ 13
11.งานเลขานุการ กด 056029656 ต่อ 16