วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับติดตามการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการดำเนินการสอบฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามสอบโรงเรียนเพชรพิทยาคม และสนามสอบโรงเรียนวิทยานุกูลนารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ดอกไม้ และสถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, เด็ก, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม