วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
พร้อมด้วยนายชาญณรงค์ อินอิว ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับติดตามการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะกรรมการดำเนินการสอบฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามสอบโรงเรียนนิยมศิลป์นุสรณ์

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืน