ประกาศโรงเรียนเนินพิทยาคม
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จากพลังงานสะอาด ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนเนินพิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการห้องปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบสิ่ง
ประดิษฐ์จากพลังงานสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวด
ราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๖,๕๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามรายการ
ดังนี้
สื่อโครงการห้องปฏิบัติการพัฒนา
ต้นแบบสิ่งประดิษฐ์จากพลังงาน
สะอาด
จำนวน ๑๙ รายการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click Download