สพม.เพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ การย้ายข้าราชการครู ปี พ.ศ. 2565

รายละเอียด

1.หนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด และแนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอย้าย

2.หนังสือแจ้งทุกสำนักงานเขตพื้นที่ และแนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอย้าย

3.สภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ของทุกโรงเรียน

4.บัญชีรายละอียดตำแหน่งว่างครูและวิชาเอก ตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา

5.แบบจัดทำสารบัญตามตัวชีวัด สพฐ.

6.แบบคำร้องขอย้าย

7.แบบบัญทึกข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอย้าย

8.หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว5562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ปฏิทิน และองค์ประกอบตัวชี้วัดฯ

9.หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559