ประกาศ การจัดสรรโอกาสให้แก่นักเรียนที่ประสงค์จะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จัดหาที่เรียนให้รอบสอง ปีการศึกษา 2565