ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน

เพื่อเลื่อนตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ