ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน

เพื่อเลื่อนตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.