ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ที่มีความประสงค์ตรวจสอบผลคะแนนการสอบและกระดาษคำตอบ สามารถตรวจสอบได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.เพชรบูรณ์ โดยกรอกแบบคำขอข้อมูลข่าวสาร ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียด