ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน แทนตำแหน่งว่างที่มีอยู่ จำนวน 2 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

รายละเอียดดังประกาศ