ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธรุการโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

รายละเอียดประกาศ