วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ผู้ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2566 โดยมีนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ ขอย้าย และจัดลำดับตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอให้อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์พิจารณาต่อไป ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์