วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก โดยได้ให้โอวาท และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตน โดยมี นายกฤษฎา พิมพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ นางละออง หาญยากรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ เรือนรับรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์