วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม เป็นประธานการประชุมตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ยื่นคำขอรับการประเมินในระบบดิจิทัล (DPA) เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ โดยมี นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ผู้ยื่นคำขอรับการประเมินในระบบดิจิทัล (DPA) เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ได้แก่ วิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 19 ราย และวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 23 ราย ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.