วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายวิทยา เกศาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกรายงานผลการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2566 ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อรวบรวมและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์