วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 109 ทุน โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ นายบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กพิการ เข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ในการนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตา ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการที่ยากไร้ ขาดโอกาสในการพัฒนาชีวิต ที่อยู่ทั่วประเทศ ให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลานพิการให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและตรงตามความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคล แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตร ให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยในปี 2566 มูลนิธิคุณพุ่มได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการที่ยากไร้ทั่วประเทศจำนวน 10,633 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 53,165,000 บาท สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน จำนวน 109 ทุน รวมเป็นเงิน 545,000 บาท ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ปกครองเด็กที่ได้รับประทานทุนอย่างหาที่สุดมิได้