วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมประธานสหวิทยาเขตในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โดยมี นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ นายกฤษฎา พิมพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ประธานสหวิทยาเขต 6 สหวิทยาเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. และปรึกษาหารือแนวทางทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์