วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพื่อมอบนโยบายแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและให้คำปรึกษา และสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมี นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์