สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ให้บริการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน กฎกระทรวง แบ่งส่วนสราชการ และกฎหมายที่กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียเกิดความพึงพอใจ ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์คุ้มค่า

งานการให้บริการ

1. การรับ – การส่ง หนังสือราชการ

2. การขอหนังสือรับรอบ (สินเชื่อสวัสดิการ)

3. การเบิกค่ารักษาพยาบาล

4. การขอคัดสำเนา กพ.7

5. การขอรับรองเงินเดือน/หนังสือรับรองความประพฤติ

6. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

7. ขั้นตอนการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา