ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

ุประมวลจริยธรรม ครู


ประมวลจริยธรรมบุคลากรภายในหน่วยงาน

การขับเคลื่อนจรยธรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

ประกาศ do’s don’t

แจ้งเวียนโรงเรียน

บันทึกแจ้งเวียนภายใน

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 4.66 เรื่องจริยธรรม

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

การประเมินผลปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1(1 เมย.66)