นโยบายและแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยาบายและแผนการบริหารงานบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลตามนโยบายการพัฒนาบุคลากร

รายงานความก้าวหน้า นโยบายบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคล

1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การคัดเลือก ผอ รร และ รอง ผอ รร ว_16

เลื่อนระดับตำแหน่ง สพฐ. 23 กันยายน 65

ว 1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเทศทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการ

ว 8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว 12 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทบฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

ว 16 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูแบะบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความเจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ว 22 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอิ่น ตามมาตรา 38 ค (2) ประเภททั่วไป

ว 33 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

2.การบรรจุและแต่งตั้ง

คู่มือปฏิบัติงานสอบ (ครูผู้ช่วยแข่งขัน 2566)

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2566 สพฐ. 1.-ว-2824

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

มาตรฐานตำแหน่ง

3.การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์พัฒนา-ตาม-ว-6-พ.ศ.-2551

หลักเกณฑ์การพัฒนา-ตาม-ว-10-พ.ศ.-2551

หลักเกณฑ์การพัฒนา-ตาม-ว-2-พ.ศ.-2562

หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หนังสือ ว 23 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว_26-2564

ว 9 (PA) หลักเกณ์ประเมินฯ สายงานการสอน (1)

ประกาศผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน (1 ตค65-31 มีค.66

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์

5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลัง

การขอเครื่องราชอิสริยสภรณ์

หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

ว 9 (PA) หลักเกณ์ประเมินฯ สายงานการสอน

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565

รายงานผลตามนโยบายการพัฒนาบุคลากร

รายงานความก้าวหน้า นโยบายบุคคล