นโยบายและแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคล

1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

2.การบรรจุและแต่งตั้ง

3.การพัฒนาบุคลากร

4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลัง

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565