รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2