นางสาวประกาย บรรลัง

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวพัฒนา เต็มเพชร

ผู้อำนวยการกลุ่มบริาหารการเงินและสินทรัพย์

นางละออง หาญยากรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวทิพวรรณ์ ศิริวัฒน์

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางพรรณงาม มุ่งมาต

ผู้อำนวยการลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายศุภชัย รัววิชา

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายอนิรุทต์ ชูสาย

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นางสาวธนัชยา ปานทอง

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวยลพัชร มีเนน

กรรมการและเลขานุการ

จ.ส.อ.สมบูรณ์ ถนอมพลกรัง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล