ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ

A new year is a reminder to celebrate all the things that are good in your world. Happy New Year.