ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการรวมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2564 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างวิชาเอก สภาพอัตรากำลังครู และแนวปฏิบัติในการส่งคำร้องขอย้ายดังกล่าว ทั้งนี้สามารถ Download รายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ (http://web2564.sec40.go.th) หรือ Facebook page (https://www.facebook.com/sec40phchb)

                    สามารถ Download เอกสารเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่ หรือ QR-Code ต่อไปนี้

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.