รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทยเพื่อปฏิบิติการสอนภาษาจีน

 

รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทยเพื่อปฏิบิติการสอนภาษาจีน