วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ,นางอารีวรรณ ขุนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ,นางลำดวน นักดนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีจันทร์วืทยาคม รัชมงคลาภิเษก และนางพรธิตา ฤทธิ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนติ้ววิทยาคม ผู้แทน คณะผู้บริหารหญิงโรงเรียนในสังกัด สพม.๔๐ มอบกระเช้าและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐