สถิติการให้บริการ

กลุ่มอำนวยการ

O15 สถิติการให้บริการ แก้ไข_Page_1

กลุ่มกฎหมายและคดี

สถิติการให้บริการ กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มนโยบายและแผน

งานของบ O16
งานข้อมูล O16

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

O16ข้อมูลสถิติการให้บริการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สถิติบัตร-66
สถิติกพ7-66

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สถิติ การให้บริการ การสั่งซื้อแบบพิมพ์ของ

กลุ่มอำนวยการ

O15 สถิติการให้บริการ แก้ไข_Page_1